Privacy- en cookiestatement Nijhuis Bouw B.V.

Toepassing Privacy en cookie statement

In dit Privacy- en cookiestatement lichten wij toe hoe Nijhuis Bouw B.V. (hierna: ‘Nijhuis Bouw’) omgaat met uw privacy wanneer u gebruik maakt van onze websites: www.nijhuis.nl, www.nijhuis.nl/trento en www.trentorenovatie.nl (hierna gezamenlijk te noemen: de ‘website’).

Verwerking van persoonsgegevens en de doelstellingen

Zodra u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens. Nijhuis Bouw verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om:

 1. met u contact te kunnen opnemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht via de website middels het contact-, serviceformulier dan wel via de knop ‘stel je vraag’;
 2. een passende actie te kunnen ondernemen naar aanleiding van de door u verzonden vraag en/of klacht middels het contact-, serviceformulier dan wel via de knop ‘stel je vraag’, waaronder het doorzenden van uw vraag en/of klacht aan de juiste partij – bijvoorbeeld een onderaannemer – die deze kan beantwoorden/oplossen (bijvoorbeeld het aansturen van een loodgieter ingeval van een klacht over lekkage);
 3. de website goed te laten functioneren, waarbij ook persoonsgegevens voor analytische en trackingdoeleinden worden verwerkt, alsmede om onze marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, waaronder het aanbieden van gepersonaliseerde content op onze websites en re-marketing (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies).

Grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden voeren wij uit op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 1. De noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nijhuis Bouw bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze verwerkingsgrondslag geldt voor de volgende verwerkingen:
  1. Het verwerken van persoonsgegevens die van belang zijn om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht via de website. In dat verband worden de persoonsgegevens – waar nodig – verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek en/of opmerking c.q. het naar aanleiding daarvan in gang zetten van een passende actie.
  2. Het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van onze website. Ons belang is het hebben van de mogelijkheid om de website op de best mogelijke wijze aan te kunnen bieden.
 2. Uw toestemming om uw persoonsgegevens – waaronder cookies (anders dan functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) – te mogen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nijhuis Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nijhuis Bouw deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om het doeleinde van de verwerking te behalen. Nijhuis Bouw verstrekt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, onder andere aan de volgende categorieën ontvangers:

 • de hostingprovider van de website;
 • de onderaannemers die door Nijhuis Bouw worden ingeschakeld naar aanleiding van de door u via de website gestelde vraag en/of ingediende klacht;
 • de door Nijhuis Bouw ingeschakelde derde partijen die diensten leveren op het gebied van marketing en websiteonderhoud.

Cookies

De website van Nijhuis Bouw maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’) om aanvullende gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en diensten te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de website op uw harde schijf worden geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kan Nijhuis Bouw de algehele gebruikerservaring van de website verbeteren.

Cookies op de website

In de tabel is vermeld welke cookies op de website van Nijhuis Bouw gebruikt worden (www.nijhuis.nl, www.nijhuis.nl/trento en www.trentorenovatie.nl), waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

Naar de tabel

Cookies toestaan

Nijhuis Bouw plaatst altijd functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Andere cookies – bijvoorbeeld trackingcookies (al dan niet voor marketingdoeleinden) – plaatst Nijhuis Bouw alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geven kan door bij uw eerste bezoek aan de website bij de cookiemelding op ‘Akkoord’ te klikken. Dit is echter niet verplicht. Ook als u Nijhuis Bouw geen toestemming geeft voor het gebruiken van dergelijke niet-essentiële cookies, kunt u de website gebruiken. De website zal dan echter niet optimaal werken.

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt de cookies van Nijhuis Bouw te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

Externe links

De website van Nijhuis Bouw bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy- en cookiestatement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te verwijzen. Nijhuis Bouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht bij Nijhuis Bouw een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Nijhuis Bouw via de websites worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites door Nijhuis Bouw. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt.

Nijhuis Bouw zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Nijhuis Bouw naar: marketing@nijhuis.nl. Wij kunnen, wanneer u een verzoek tot ons richt, vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Wijziging van het Privacy- en cookiestatement

Nijhuis Bouw kan dit Privacy- en cookiestatement aanpassen. Dat doen wij bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy- en cookiestatement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 4 juli 2019.

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over ons Privacy- en cookiestatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op: marketing@nijhuis.nl.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Indien u daarna van mening bent dat wij u probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens Nijhuis Bouw

Nijhuis Bouw B.V.
Molendijk Noord 92a
Postbus 241
7460 AE Rijssen
Tel. 0548-53 54 45
E-mail: bouw@nijhuis.nl

KvK: 06046976